REGULAMIN świadczenia usług dietetycznych

Postanowienia ogólne:

 1. Regulamin określa zasady i warunki korzystania z usług dietetycznych on-line.
 2. Regulamin wchodzi w życie z dniem 13.05.2019 rok.
 3. Dietetyk kliniczny Natalia Szwed-Kisielewicz posiada uprawnienia do wykonywania zawodu. Dietetyk świadczy w szczególności następujące usługi: konsultacje w zakresie zdrowego żywienia, dietetyki klinicznej oraz edukacji zdrowotnej, terapii indywidualnej i dla par. Usługi świadczone przez dietetyka dotyczą oferty przedstawionej na stronie: szwed-kisielewicz.pl
 4. Warunkiem korzystania z usług oferowanych przez Dietetyka jest zapoznanie się z treścią niniejszego regulaminu i akceptacja wszystkich jego punktów.
 5. Dietetyk zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego regulaminu oraz cenników w każdym czasie. W przypadku zmiany regulaminu lub cenników jego doręczenie pacjentowi odbywać się będzie poprzez umieszczenie na stronie szwed-kisielewicz.plstosownych zmian. Korzystanie z usług przez Pacjenta po wprowadzeniu zmian jest równoznaczne z ich akceptacją. Regulamin świadczenia usług wchodzi w życie z dniem publikacji.
 6. Regulamin dotyczy konsultacji i usług udzielanych drogą elektroniczną.
 7. Konsultacje dokonywane przez Dietetyka mają charakter informacyjny i nie zastępują porady lekarskiej.
 8. Pacjent przyjmuje do wiadomości, iż usługi świadczone przez Dietetyka nie dają gwarancji odniesienia skutku oczekiwanego przez Pacjenta, z uwagi na złożoność i wielość czynników mających wpływ na efekt porad i zabiegów dietetycznych. Pacjent przyjmuje do wiadomości, iż konsultacje udzielane przez Dietetyka zawierają indywidualną interpretację danego stanu pacjenta, wyników badań, a także oparte są na profesjonalnej wiedzy i doświadczeniu Dietetyka oraz na przeświadczeniu, że pacjent nie zataił jakichkolwiek wiadomości i w wywiadzie oświadczył wyłącznie prawdę.
 9. Dietetyk nie ponosi odpowiedzialności za skutki wynikające z niewłaściwego stosowania diety, zaleceń i/lub suplementacji niezgodnych z wytycznymi przekazanymi przez Dietetyka. Pacjent przyjmuje ponadto do wiadomości, że niezastosowanie się lub wybiórcze stosowanie się do zaleceń udzielanych przez Dietetyka, a także zatajenie jakichkolwiek informacji lub podanie nieprawdy przez pacjenta może wpłynąć negatywnie na jego stan zdrowia lub w szczególnych przypadkach zagrażać jego życiu.
 10. Dietetyk nie ponosi odpowiedzialności za błędną konsultację lub usługę udzieloną na skutek podania przez pacjenta niepełnych informacji, niepełnego stanu faktycznego danego zagadnienia, nieprzedstawienia wszystkich związanych z danym przypadkiem dokumentów lub/i badań lub podania przez pacjenta nierzetelnych informacji.
 11. Dietetyk może odmówić pacjentowi wykonania usługi lub konsultacji w przypadku, gdy:

1) Pacjent jest niepełnoletni i nie posiada zgody rodzica na świadczenie usług przez Dietetyka;

2)Zachowanie pacjenta świadczy, iż jest on pod wpływem środków odurzających lub zachowanie pacjenta jest obraźliwe lub narusza dobra osobiste Dietetyka lub osób trzecich;

3) Udzielenie konsultacji lub wykonanie usługi naruszałoby obowiązujące przepisy prawa lub zasady etyki lub naruszało by prawa osób trzecich;

4) Udzielenie konsultacji lub wykonanie usługi może zagrażać zdrowiu lub życiu pacjenta

5) W szczególnych sytuacjach Dietetyk zastrzega sobie prawo do nie przyjęcia zlecenia ułożenia diety, np. kiedy oczekiwania pacjenta/klienta są nierealne lub niezgodne z wiedzą Dietetyka. W takich sytuacjach zwrotowi podlega kwota niewykorzystanej usługi.

 1. Dietetyk zobowiązany jest do zachowania w tajemnicy wszelkich informacji, które nabył w związku ze świadczeniem. Obowiązek ten nie jest ograniczony czasowo.

Polityka prywatności:

 1. Dietetyk prowadzi dokumentację zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. Jednocześnie gwarantuje zachowanie poufności danych osobowych oraz ich właściwe wykorzystanie, a także usuwanie.
 2. Pacjent zobowiązany jest podać dane osobowe, w szczególności: imię i nazwisko, wiek, płeć, masę ciała, datę urodzenia, opis problemu, alergie, uczulenia na leki i suplementy, przyjmowane leki i suplementy, przebyte choroby i zabiegi, historię chorób, a także dane kontaktowe w tym aktualny nr telefonu i adres e-mail, na który będą przesyłane informacje dotyczące realizowanych na rzecz pacjenta usług.
 3. Dietetyk zapewnia swoim pacjentom i osobom korzystającym z usług i konsultacji Dietetyka ochronę prywatności zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami.
 4. Pacjent wyrażający wolę skorzystania z usług oferowanych przez Dietetyka zobowiązany jest zaakceptować stosowne oświadczenie o wyrażaniu zgody na przetwarzanie danych osobowych, w tym danych tzw. wrażliwych. Zgoda taka może być w każdym czasie cofnięta poprzez wysłanie stosownego oświadczenia na adres mailowy: dietetyk@szwed-kisielewicz.pl
 5. Dane osobowe pacjentów i osób konsultujących się z Dietetykiem nie są udostępniane innym podmiotom bez ich zgody.
 6. Dane osobowe pacjentów oraz osób konsultujących się z Gabinetem, a także dokumentacja pacjentów przechowywane są przez okres nie dłuższy niż 2 miesiące od daty ostatniej konsultacji.

Procedura diagnostyczno-konsultacyjna

 1. Dietetyk świadczy usługi w formie on-line.
 2. Konsultacje on-line odbywają się przez Skyp’a lub telefonicznie.
 3. Każda konsultacja, usługa i wytworzone w związku z nimi informacje są indywidualnie przygotowane dla konkretnego pacjenta. Stanowią własność intelektualną Gabinetu. Rozpowszechnianie ich, kopiowanie, odsprzedawanie, publiczne lub indywidualne udostępnianie ich bez pisemnej zgody właścicieli Gabinetu jest zabronione.
 4. Pacjent przyjmuje do wiadomości, iż Dietoterapia jest procesem złożonym oraz długotrwałym, często podzielonym na etapy. Dieta nie są przeznaczone do dożywotniego stosowania bez kontroli Gabinetu. Zalecenia te są dostosowane do stanu pacjenta zgodnie z wiedzą dietetyka Gabinetu z ostatniej konsultacji. Gabinet nie ponosi odpowiedzialności za dłuższe stosowanie zaleceń/planu dietetycznego bez wiedzy i kontroli dietetyka Gabinetu.
 5. Pacjent po zakupieniu pakietu startowego otrzymuje wiadomość e-mail z informacją o kolejnych etapach współpracy on-line.
 6. Pacjent akceptuje wszystkie etapy współpracy on-line.

Opłaty

  1. Cennik świadczonych usług wraz ze szczegółowym opisem dostępny jest na stronie szwed-kisielewicz.pl
  2. Dietetyk nie jest zobowiązany do podejmowania żadnych działań na rzecz pacjenta przed uiszczeniem przez pacjenta należności. Dokonanie przez pacjenta opłaty zgodnie z Cennikiem jest równoznaczne z zawarciem Umowy. Zawierający umowę pacjent oświadcza, iż zapoznał się z niniejszym Regulaminem i akceptuje wszystkie jego postanowienia.

Wymagania techniczne

 1. Sklep działa na komputerach stacjonarnych, laptopach z zainstalowanymi systemami operacyjnymi :
  • Windows
  • Mac OS
  • Linux
 2. Sklep działa na telefonach komórkowych z zainstalowanymi systemami operacyjnymi
  • Android
  • iOS
 3. Do działania sklepu potrzebny jest procesor o minimalnym taktowaniu 1GHz oraz pamięci min. 512 RAM

Reklamacja towaru

 1. Wady Towaru zakupionego od Sprzedającego Zamawiający zgłasza poprzez sporządzenie i przesłanie zgłoszenia reklamacyjnego.
 2. Zgłoszenie reklamacyjne winne zostać złożone Sprzedającemu za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: dietetyk@szwed-kisielewicz.pl
 3. W zgłoszeniu reklamacyjnym należy podać pełne dane Zamawiającego: adres, numer Zamówienia, nr Faktury / paragon (z dnia – podać datę wystawienia) oraz dołączyć dokładny opis wady Towaru, a także kontakt telefoniczny bądź adres poczty elektronicznej.
 4. Reklamacje nie zawierające powyższych dokumentów nie będą realizowane do czasu ich dostarczenia pocztą elektroniczną na adres właściwy dla zgłaszania reklamacji.
 5. Reklamacje rozpatrywane są nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania reklamacji przez Sprzedającego. O rozstrzygnięciu reklamacji Kupujący zostanie poinformowany drogą poczty elektronicznej.
 6. Koszt wysyłki reklamowanego Towaru do Sprzedającego ponosi Zamawiający, w razie uwzględnienia reklamacji przesyłka zwrotna zostanie opłacona przez Sprzedającego. Sposób i termin wysyłki zostanie wskazany po rozpatrzeniu reklamacji.

Sprzedawca nie przyjmuje zwrotów zakupionych wersji elektronicznych Towarów

Odstąpienie od umowy

 1. Zamawiający może odstąpić od umowy, jeśli składające się̨ na nie Towary lub Usługi nie zostały jeszcze dostarczone – w terminie do 14 (czternastu) dni kalendarzowych chwili dojścia do Zamawiającego oświadczenia Sprzedającego o akceptacji złożonej przez Zamawiającego oferty zakupu Towaru lub Usługi objętego Zamówieniem.
 2. Zamawiający, który chce skorzystać́ z prawa odstąpienia od umowy, powinien poinformować́ Body Idea o swojej decyzji przesyłając wypełniony wzór odstąpienia od umowy dostępny pod adresem https://szwed-kisielewicz.pl/odstapienie-od-umowy/ na adres email dietetyk@szwed-kisielewicz.pl
 3. Odstąpienie od umowy nie dotyczy cyfrowych wersji Towarów, które zostały pobrane przez Zamawiającego. Wszystkie pobrania są rejestrowane w systemie sklepu internetowego